ผู้เขียน หัวข้อ: คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกัน - หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ  (อ่าน 277 ครั้ง)

นายเสรี ลพยิ้ม

  • Administrator
  • คนของประชาชน
  • *****
  • กระทู้: 1219
  • Karma: +0/-0
    • ดูรายละเอียด
คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกัน
หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ


พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันทั้งหมด
ดังกล่าวไว้โดยย่อที่ว่า การไม่ทำบาปทั้งปวง การบำเพ็ญบุญกุศลให้ถึงพร้อม
การทำใจ ให้มีความบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะทั้งหลาย ดังคำว่า
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ จิต จะมีความบริสุทธิ์หมดจดอย่างสมบูรณ์ได้เนื่องด้วยปัญญา
เท่านั้น อย่างอื่นจะไม่ ทำให้จิตเกิดความบริสุทธิ์จากกิเลสตัณหาได้เลย ถึงจะทำ
สมาธิให้จิตมีความสงบ ในระดับไหนก็ตาม จะทำให้จิตเกิดความบริสุทธิ์
เป็นพระอริยเจ้านั้นไม่ได้ ถึงจะ มีความชำนาญใน รูปฌาน อรูปฌานอยู่ก็ตาม
กิเลสตัณหาน้อยใหญ่ก็จะมีอยู่ที่ ใจเหมือนเดิม ไม่ได้ลดละให้หมดไปจากใจ
แต่อย่างใด ในช่วงนั้นอำนาจของ ฌาน มีกำลังอยู่จะบังคับไม่ให้กิเลสตัณหา
ออกทำงานได้เท่านั้น เมื่อกำลังของ ฌานเสื่อมลงไปเมื่อไร กิเลสตัณหาภายในใจ
ก็โผล่หัวออกมาเหมือนคนธรรมดาทั่วไป หรือฌานยังไม่เสื่อม

       เมื่อตายไปในช่วงนั้นก็จะไปเกิดในพรหมโลกชั้นใด ชั้นหนึ่ง พวกนี้จะมีอายุ
อยู่ในพรหมโลกยาวนานมาก เมื่ออำนาจฌานเสื่อมลง เมื่อไรก็จะกลับมาเกิด
ในโลกมนุษย์นี้อีกตามเดิม ก็จะมาหลงใน รูป เสียง กลิ่นรส โผฏฐัพพะ หลงในแสง
เสียง สี อันตระการตาในโลกมนุษย์นี้อีกต่อไป ผู้ ที่มีสติปัญญาที่ดีมีความฉลาด
รอบรู้ในสมาธิ ไม่หลงติดอยู่ในความสงบ และมี ปัญญารอบรู้ในฌาน จะมีความ
สำนึกได้ว่า การหลงอยู่ในฌานนี้จึงทำให้เสียเวลา ล่าช้าที่จะเข้ากระแสแห่ง
มรรคผลนิพพาน ฉะนั้นผู้ปฏิบัติที่ดีจะมีสติปัญญาบาก บั่นตัดกระแสของกิเลส
ตัณหาให้หมดไปสิ้นไปจากใจโดยเร็ว ไม่ต้องไปวกวน โค้งไปมาตามฌานให้เสียเวลา
นี้คือความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์

คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกัน
หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ