ผู้เขียน หัวข้อ: พระพุทธศาสนายืนยันว่าโลกหน้ามีจริง - พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)  (อ่าน 231 ครั้ง)

นายเสรี ลพยิ้ม

  • Administrator
  • คนของประชาชน
  • *****
  • กระทู้: 1219
  • Karma: +0/-0
    • ดูรายละเอียด
พระพุทธศาสนายืนยันว่าโลกหน้ามีจริง - พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)

ผู้ไม่เชื่อเรื่องบุญ บาป เรื่องนรก สวรรค์ และไม่เชื่อเรื่อง โอปปาติกะกำเนิด เป็นต้น
พระพุทธเจ้าทรงถือว่าเป็นคนมิจฉาทิฏฐิ ดังข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน
อปัณณกสูตร คัมภีร์มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ว่า

"สนฺติ คหปติโย เอเต สมณพฺราหฺมณา เอวํ วาทิโน เอวํ ทิฏฐิโน,
(๑)นตฺถิ ทินฺนํ (๒) นตฺถิ ยิฏฐํ (๓) นตฺถิ หุตํ
(๔)นตฺถิ สุกฏทุกฺกฏานํ กมฺมานํ ผลํ วิปาโก (๕) นตฺถิ อยํ โลโก
(๖)นตฺถิ ปโร โลโก (๗) นตฺถิ มาตา (๘) นตฺถิ ปิตา
(๙)นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา (๑๐) นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา
สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมญิจ โลกํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ."

ความว่า " ดูก่อนคหบดีทั้งหลาย มีสมณพราหมณ์บางพวกซึ่งมีวาทะอย่างนี้
มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า (๑) การให้ทานไม่มีผล (๒) การบูชาไม่มีผล
(๓)การเคารพบูชาไม่มีผล (๔) ผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มี
(๕) โลกนี้ไม่มี (คือสัตว์จากโลกอื่นที่จะมาเกิดในโลกนี้ไม่มี)
(๖) โลกอื่นไม่มี (คือสัตว์จากโลกนี้ที่จะไปเกิดในโลกอื่นไม่มี)
(๗) คุณมารดาไม่มี (๘) คุณบิดาไม่มี (๙) สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะไม่มี
(๑๐) สมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ทราบชัดถึงโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาได้เอง
และสามารถทำให้ผู้อื่นรู้ได้ด้วยไม่มี
(รวมเป็น มิจฉาทิฏฐิ ๑๐ ประการ)"

พระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่า

"สมณพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีความเห็นอย่างนี้
จะต้องเบื่อหน่ายในการประพฤติกุศลธรรม ๓ ประการ คือ
กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต (แต่) กลับไปยึดมั่นในการประพฤติอกุศ,
ธรรม ๓ ประการ คือ กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต เพราะเหตุที่ว่า
สมณพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมไม่เห็นโทษของกุศลธรรม และไม่เห็นอานิสงส์
ของกุศลธรรม ปรโลก (โลกหน้า) มีอยู่แท้ ๆ (สนฺตํเยว โข ปน ปรํ โลกํ)
เขากลับเห็นว่าไม่มี ความเห็นของเขาจึงเป็นมิจฉาสังกัปปะ ปรโลกมีอยู่แท้ ๆ
แต่เขากลับพูดว่าไม่มี คำพูดของเขาจึงเป็นมิจฉาวาจา ปรโลกนี้มีอยู่แท้ ๆ
เขากล่าวว่าไม่มี คนเช่นนี้ชื่อว่าคัดค้านต่อพระอรหันต์ทั้งหลาย
ผู้กล่าวยืนยันว่าปรโลกมีอยู่........"
 
[มม. ๑๒/๑๐๕-๑๐๖/๑๐๑-๑๐๒]

พระพุทธศาสนายืนยันว่าโลกหน้ามีจริง - พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)